شرکت الروضتين ارائه دهنده خدمات فروش انواع بليط هاي چارتري و سيستمي از کليه ايرلاين هاي معتبر داخلي و خارجي مي باشد.